مراحل کاری شرکت پیمانکار سرویس مدرسه

شرکت های پیمانکار برای دریافت پروانه فعالیت در سرویس مدارس بایستی به یکی از دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی (به دلخواه) مراجعه و مراحل کاری زیر را طی نمایند.

1.      ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز به دفتر هماهنگی و همراه داشتن مدارک مورد نیاز به شرح:

-    اصل کارت ملی مدیرعامل و یا وکالت نامه رسمی نماینده قانونی وی به جهت احراز هویت و ثبت اثرانگشت و امضای تعهدنامه

-    اصل و یا تصویر آگهی روزنامه رسمی با مشخص بودن نام روزنامه، تاریخ انتشار آن، شناسه ملی و یا کد اقتصادی شرکت

-    اصل و یا تصویر اساسنامه شرکت

-    اصل مبایعه نامه اجاره محل شرکت و یا سند مالکیت آن به همراه ارائه کد پستی معتبر

2.      ثبت اطلاعات شرکت در سیستم توسط اپراتورهای دفتر هماهنگی

3.      بررسی صلاحیت شرکت توسط سازمان تاکسیرانی

4.      ارسال پیامک به شماره تلفن مدیر عامل شرکت به همراه کد کاربری و رمز عبور دسترسی به پنل مربوط به شرکت در سامانه سرویس مدارس

5.      فراخوان ثبت نام رانندگان تحت پوشش شرکت به منظور ثبت نام در یکی از دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی

6.       ارسال و یا ارائه کد شناسایی شرکت به رانندگان تحت پوشش (در صورتی که کد شرکت توسط راننده به دفتر هماهنگی ارائه گردد اطلاعات راننده پس از تائید سازمان از طریق پنل در اختیار شرکت پیمانکار قرار خواهد گرفت)

7.      بررسی اطلاعات راننده توسط شرکت در پنل سامانه و تائید رانندگان تحت پوشش

8.      تائید نهایی راننده

9.      نظارت بر دریافت برچسب و گواهی صلاحیت رانندگان تحت پوشش

10.  ثبت اطلاعات قرارداد شرکت با مدرسه در پنل سامانه

11.  کنترل صحت اطلاعات قرارداد توسط سازمان

12.  صدور و تحویل پروانه سرویس مدرسه برای شرکت در چارچوب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران