شرایط شرکت پیمانکار سرویس مدرسه

 

1.احراز صلاحیت حقوقی : شرکت متقاضی موظف است تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی خود را که حاوی مشخصات شرکت، شماره ثبت، نام سهامداران، اعضای هیئت مدیره و موضوع فعالیت شرکت را به همراه اساس نامه ارائه نماید.

توضیح: موضوع فعالیت شرکت باید با ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان سنخیت داشته و چنانچه شرکت دارای سابقه فعالیت در حوزه حمل و نقل دانش آموزان باشد میتواند با ارائه تعهدنامه به جهت تغییر در موضوع فعالیت شرکت خود ظرف مدت معین اقدام نماید.

2- دارا بودن دفتر معتبر : شرکت موظف است نسب به ارائه مبایعه نامه معتبر اجاره ملکی ویا سند مالکیت محل دفتر شرکت خود اقدام نماید.

3-امکان تامین راننده و خودروی واجد شرایط جهت سرویس دهی

4- حضور مدیر عامل یا نماینده قانونی وی با ارائه وکالت نامه معتبر جهت ثبت نام

5- قبول تعهدات مربوطه

6-ارائه گواهی عدم اعتیاد و سو پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

توضیح: جهت تسهیل و تسریع در صدور پروانه فعالیت ارائه این سند دارای مهلت مشخصی می باشد جهت اطلاع به دفاتر مراجعه نمایید.مدارک لازم جهت صدور پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل دانش آموزی

1. اصل کارت ملی مدیرعامل و یا وکالت نامه رسمی نماینده قانونی وی به جهت احراز هویت و ثبت اثرانگشت و امضای تعهد­نامه

2. اصل و یا تصویر آگهی روزنامه رسمی با مشخص بودن نام روزنامه، تاریخ انتشار آن، شناسه ملی و یا کد اقتصادی شرکت

3. اصل و یا تصویر اساسنامه شرکت

4. اصل مبایعه نامه اجاره محل شرکت و یا سند مالکیت آن به همراه ارائه کد پستی معتبر