EN

اطلاعیه

کلیه شرکتهای متقاضی ارائه خدمات سرویس مدارس، وفق بند ب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان مدارس به شماره 89370/ ت32680ک 3/6/1387مصوب هیئت وزیران و ماده 6 دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل‌ونقل دانش‌آموزی به شماره 54901 -3/4/97 ابلاغی وزیر محترم کشور موظفند برای ارائه خدمات سرویس مدرسه و عقد قرارداد با مدارس نسبت به دریافت پروانه فعالیت برای هر سال تحصیلی اقدام نمایند. کلیه متقاضیان موظفند طبق برنامه ی زمانی اعلامی تا قبل از عقد قرارداد و شروع سال تحصیلی نسبت به دریافت پروانه فعالیت اقدام نمایند . 

از اینرو لازم است متقاضیان با آگاهی از تعاریف ذیل، جهت اطلاع از فرایند ثبت نام و شرایط برروی اطلاعات مربوطه در هر بخش کلیک نمایید.

شرکت متقاضی: اشخاص حقوقی متقاضی انجام خدمات امور حمل و نقل دانش آموزان می باشند که طبق فراخوان مرجع صدور پروانه فعالیت شناسایی می شوند.

شرکت مجاز: اشخاص حقوقی که با رعایت مقررات مندرج در این دستورالعمل با دریافت پروانه فعالیت حمل و نقل دانش آموزی از مرجع صدور پروانه، مجاز به انجام امور حمل و نقل دانش‌آموزان می باشند.

پیمانکار: شرکتهای مجازی که جهت ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزی با ادارات آموزش و پرورش در شهرها و مناطق تابع استانها(کارفرما)قرارداد منعقد می‌نمایند .

مسئولیت ناشی از هر گونه فعالیت و عقد قرارداد با شرکتهای فاقد پروانه بر عهده متخلفین بوده و طبق قانون با ایشان برخورد خواهد شد.

طبق بند الف ماده 6 آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان مدارس به شماره 89370/ ت32680ک 3/6/1387مصوب هیئت وزیران
و ماده 7 دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل‌ونقل دانش‌آموزی به شماره 54901 -3/4/97 ابلاغی وزیر محترم کشور کلیه رانندگان خودروهای حمل‌ونقل دانش‌آموزان باید دارای گواهی صلاحیت رانندگی خودروهای حمل‌‎ونقل مدارس دانش‌آموزان باشند.

لذا جهت دریافت اطلاعات از شرایط و نحوه دریافت این گواهی بر روی اطلاعات مربوطه کلیک نمایید.