همشهري تاکسي

نشريه ويژه تاکسيرانان شهر تهران

مناقصات و مزايده ها

اطلاعات برگزاري مناقصات و مزايده ها

شرکت هاي تاکسيراني خصوصي

آدرس شرکت هاي خصوصي تحت پوشش

کرايه تاکسي

نرخ مصوب خدمات تاکسي

پرداخت خسارت تخلفات

پرداخت اينترنتي خسارت تخلفات

مناطق 22 گانه و پايانه ها

آدرس دفاتر تاکسيراني مناطق و پايانه هاي تاکسي

قوانين و مقررات

مجموعه آيين نامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي

دفاتر هماهنگي امور اداري

نشاني دفاتر هماهنگي امور اداري

انواع تاکسي

انواع کاربري هاي تاکسي

سرويس مدارس

سرويس مدارس

سيما تاکسي

سيستم يکپارچه مديريت اطلاعات تاکسي

اشيا پيدا شده

اشيا پيدا شده