اخبار


1397/1/28 13:0:29
راه اندازی، استقرار و پشتیبانی از سامانه مدیریت ناوگان بر خط تاکسیرانی

فراخوان ارائه پیشنهاد همکاری در راه اندازی، استقرار و پشتیبانی از سامانه مدیریت ناوگان بر خط سازمان تاکسیرانی شهر تهران

1395/2/27 15:55:33
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

خرید خدمت از طریق تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و مدیریت کال سنتر

1394/11/24 14:49:18
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

خرید خدمت از طریق تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و مدیریت کال سنتر

1394/8/11 11:31:35
آگهی مناقصه عمومی

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز  در زمینه امور نگهبانی

1394/8/11 11:27:5
آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی بهره برداری از امکانات ورزشی موجود در مجموعه ورزشی خانواده