EN

1397/1/28 0:0:0
راه اندازی، استقرار و پشتیبانی از سامانه مدیریت ناوگان بر خط تاکسیرانی

فراخوان ارائه پیشنهاد همکاری در راه اندازی، استقرار و پشتیبانی از سامانه مدیریت ناوگان بر خط سازمان تاکسیرانی شهر تهران

1395/2/27 0:0:0
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

خرید خدمت از طریق تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و مدیریت کال سنتر

1394/11/24 0:0:0
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

خرید خدمت از طریق تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و مدیریت کال سنتر

1394/8/11 11:29:0
آگهی مناقصه عمومی

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز  در زمینه امور نگهبانی

1394/8/11 11:24:0
آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی بهره برداری از امکانات ورزشی موجود در مجموعه ورزشی خانواده