همشهری تاکسی

نشریه ویژه تاکسیرانان شهر تهران

مناقصات و مزایده ها

اطلاعات برگزاری مناقصات و مزایده ها

شرکت های تاکسیرانی خصوصی

آدرس شرکت های خصوصی تحت پوشش

کرایه تاکسی

نرخ مصوب خدمات تاکسی

پایانه ها

آدرس پایانه های مناطق 22 گانه

مناطق 22 گانه

آدرس تاکسیرانی دفاتر مناطق

قوانین و مقررات

مجموعه آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی

دفاتر هماهنگی امور اداری

آدرس دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی

انواع تاکسی

انواع کاربری های تاکسی

سرویس مدارس

سرویس مدارس

سیما تاکسی

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات تاکسی

اشیا پیدا شده

اشیا پیدا شده