همشهری تاکسی

نشریه ویژه تاکسیرانان شهر تهران

مناقصات و مزایده ها

اطلاعات برگزاری مناقصات و مزایده ها

شرکت های تاکسیرانی خصوصی

آدرس شرکت های خصوصی تحت پوشش

کرایه تاکسی

نرخ مصوب خدمات تاکسی

پرداخت خسارت تخلفات

پرداخت اینترنتی خسارت تخلفات

مناطق 22 گانه و پایانه ها

آدرس دفاتر تاکسیرانی مناطق و پایانه های تاکسی

قوانین و مقررات

مجموعه آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی

شرايط همکاری در ارايه خدمات پرداخت الکترونيک کرايه

شرايط همکاری بخش خصوصی در ارايه خدمات پرداخت الکترونيک کرايه تاکسی شهر تهران

انواع تاکسی

انواع کاربری های تاکسی

سرویس مدارس

سرویس مدارس

سیما تاکسی

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات تاکسی

اشیا پیدا شده

اشیا پیدا شده